فرماندار شهرستان رشتخوار
خالقداد عرب
فرماندار شهرستان رشتخوار