فرماندار شهرستان رشتخوار
خالقداد عرب
فرماندار شهرستان رشتخوار

    .     .     .

قانون برنامه چهارم توسعه

مصوب 11/6/83 مجلس شوراي اسلامي

بخش اول : رشد اقتصاد ملي دانائي محور در تعامل با اقتصاد جهاني

فصل اول - بستر‌سازي براي رشد سريع اقتصادي

فصل دوم- تعامل فعال با اقتصاد جهاني

فصل سوم- رقابت پذيري اقتصاد

فصل چهارم- توسعه مبتني بر دانائي

بخش دوم : حفظ محيط‌زيست،آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

فصل پنجم- حفظ محيط‌زيست

فصل ششم- آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي

بخش سوم : توسعه سلامت، امنيت انساني و عدالت اجتماعي

فصل هفتم- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي

فصل هشتم- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي

بخش چهارم : صيانت از هويت و فرهنگ اسلامي- ايراني

فصل نهم- توسعه فرهنگی

بخش پنجم : تأمين مطمئن امنيت ملي

فصل دهم- امنيت ملي

فصل يازدهم- توسعه امور قضايي

بخش ششم : نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل دوازدهم- نوسازي دولت و ارتقاي اثر بخشي حاكميت

فصل سيزدهم- سامان عمليات اجرايي برنامه

فصل چهاردهم- تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

ماده 156:

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 26/10/1382 براي دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1388-1384) تمديد مي‌گردد.

فصل پانزدهم- نظارتکلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان