فرماندار شهرستان رشتخوار
خالقداد عرب
فرماندار شهرستان رشتخوار

    .     .     .

« قانون ديوان عدالت اداری »

در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ( اصل يكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسيدگی به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ديوانی بنام ديوان عدالت اداری زيرنظر شورای عالی قضائی تاسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند) ديوان عدالت اداری كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده ميشود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين ميگردد .

فصل اول - تشكيلات ديوان

فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان

فصل سوم - ترتيب رسيدگی ديوانکلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان